Weather

 

 
For reservation:
 
 
Reservation

For reservation:

  Phone:
  (+359) 55423532
  (+359) 55423531 fax
  (+359) 893577506

  Email : hotel_maverick@abv.bg

  Skype: hotel.maverick